Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТИПОВІ ПОМИЛКИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ
КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

1. Не додержання вимог щодо точності розрахунків.

2. Не додержання вимог стандартів щодо виконання креслень і оформлення технічної документації.

3. При виборі типу транспортного засобу треба враховувати його вантажопідйомність.

4. При округленні деяких значень параметрів до цілого числа необхідно додержуватись даних методичних рекомендацій.

5. При проведенні математичних розрахунків необхідно переводити всі значення показників у єдину систему одиниць.

6. При оформленні пояснювальної записки необхідно надавати посилання на літературне джерело.

 

 

Додаток 1

Намотувальна тара (середні маси)

Найменування Матеріал Маса 1 шт., кг Примітки
1. Качалка Метал 3  
2. Таз для стрічки -!!- 7 Æ350
3. Таз для стрічки -!!- 5 Æ250
4. Таз для стрічки -!!- 3 Æ220
5. Рівнична котушка Пластмаса Деревина 0,135 0,140  
6. Патрон прядильний Картон 0,022 Довжина 225
7. Патрон прядильний -!!- 0,016 Довжина 230
8. Патрон прядильний -!!- 0,020 Довжина 250
9. Патрон прядильний -!!- 0,025 Довжина 260
10. Патрон крутильний -!!- 0,040  
11. Патрон для фасонної пряжі -!!- 0,035  
12. Патрон циліндричний з машин ПК Пластмаса 0,052  
13. Патрон циліндричний з машин БД -!!- 0,060  
14. Патрон конічний з мотальних машин Картон Пластмаса 0,090 0,090  
15. Патрон циліндричний з машин м’якого намотування Метал Картон Пластмаса 0,255 0,185 0,210  

 


Додаток 2

Умовні позначки складського обладнання і підйомно-транспортних засобів

Найменування Позначення Примітки
1 2 3
1. Стелаж поличний для пряжі трьохярусний  
2. Стелаж поличний для пряжі гравітаційний чотириярусний Нахил у бік розвантаження
3. Стелаж для снувальних валиків, непробраних ткацьких навоїв і намотувальної тари до них однорядний  
4. Стелаж для снувальних валиків, непробраних ткацьких навоїв і намотувальної тари до них дворядний Нижній ряд з гравітаційним розвантаженням
5. Стелаж для снувальний валиків, непробраних і пробраних навоїв механізований горизонтальний  
6. Стелаж для снувальний валиків, непробраних і пробраних навоїв механізований вертикальний  
7. Стелаж для снувальний валиків, непробраних і пробраних навоїв механізований з викатними візками  
8. Колиска, що перехиляється На ланцюговому підвісному конвеєрі
9. Контейнер, ящик  
10. Ящик-піддон Цифра – кількість ярусів
11. Візок підлоговий  
12. Візок підлогово-підвісний  

 

 

Продовження дод. 2

1 2 3
13. Візок штирьовий  
14. Візок-«ялинка»  
15. Візок причіпний для навоїв  
16. Ящики на піддоні Цифра – кількість ярусів
17. Бункер для пряжі (або для її намотувальної тари) Виступ у бік розвантаження
18. Ваги бункерні  
19. Ваги циферблатні  
20. Ваги автоматичні  
21. Автонавантажувач Рух вправо
22. Електронавантажувач Рух вправо
23. Електровізок Рух вправо
24. Електротягач підлоговий Рух вправо
25. Електротягач підлоговий з автоматичним адресуванням Рух вправо
26. Штабелер  

 

Продовження дод. 2

1 2 3
27. Кран-балка  
28. Маршрут (траса) підлогового транспорту  
29. Стрічковий конвеєр  
30. Ланцюговий конвеєр  
31. Ланцюговий (підпільний) щілинний конвеєр  
32. Монорейковий шлях  
33. Підвісний електротягач Робота з провідником
34. Підвісний електротягач Робота з автоматичним адресуванням
35. Підвісний електротягач з причіпним візком і підйомником Робота з автоматичним адресуванням

 

Додаток 3

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКСПЕРТИЗИ, ТЕХНОЛОГІЇ І ДИЗАЙНУ ТЕКСТИЛЮ

 

 


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

  
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 267.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...