Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення складу і розмірів вантажопотоків
 

Вантажопотік – це упорядкований і систематизований рух напівфабрикату по виробничих підрозділах прядильного виробництва або між ними.

Типові вантажопотоки прядильного виробництва представлені в табл. 3. Для встановлення їх основних параметрів використовують дані табл. 1 і табл. 2, прийнявши необхідний тип намотувальної тари (Додаток 1), і здійснюють наступні розрахунки.

Маса пакування з врахуванням ваги намотувальної тари, кг:

 

mпак = mнф + mтар ,                                        (3.1)

 

де mнф – маса напівфабрикату на пакуванні, кг;

mтар – маса одиниці намотувальної тари, кг.

Кількість пакувань по всіх переходах згідно технологічного плану (приймається цілим більшим числом):

 

 .                                            (3.2)

 

Загальна маса намотувальної тари з напівфабрикатом, кг:

 

М = nпак · mпак .                                         (3.3)

 

Після кожного процесу переміщення напівфабрикатів між підрозділами прядильної фабрики необхідно враховувати зворотні рейси вантажопотоків з порожньою тарою.

 

Таблиця 3

Склад

вантажопотоків

Значення

Характе-ристика н/ф: сировина, лінійна щільність

Характеристика пакувань

Основний вантажопотік

Повернення тари

Добова потреба, кг   Вид паку-вання Вид намо-тувальної тари Маса н/ф у паку-ванні, кг Маса намоту-вальної тари, кг Маса н/ф і тари, кг Кіль-кість паку-вань, шт. Загальна маса н/ф і тари, кг

Кіль-кість намоту-вальної тари, шт.

Маса намотувальної тари, кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12
1. Розвантаження паків бавовни з вагонів і подача їх до складу                  

 

 
2. Штабелювання паків бавовни у складі                  

 

 
3. Транспортування паків зі складу до РТА                  

 

 
4. Транспортування волокон до тіпального відділу                  

 

 
5. Транспортування холстів з тіпального до чесального відділу                  

 

 
6. Повернення намотувальної тари до тіпального відділу                  

 

 
7. Транспортування з чесального відділу до стрічкових машин (0 перехід)                  

 

 
8. Повернення тари до чесального відділу                  

 

 
                         

 

Продовження табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9. Транспортування зі стрічкових машин до стрічкоз’єднувальних                      
10. Повернення порожніх тазів до стрічкових машин                      
11. Транспортування холстиків від стрічкоз’єднувальних до гребенечесальних машин                      
12. Повернення тари до стрічкоз’єднувальних машин                      
13. Транспортування стрічки до стрічкових машин (I, II перехід)                      
14. Повернення тари до гребенечесальних машин                      
15. Транспортування з II-го переходу стрічкових машин на рівничні                      
16. Повернення порожньої тари до стрічкових машин                      
17. Транспортування рівниці до прядильних машин                      
18. Повернення тари до рівничних машин                      
19. Транспортування пряжі до складу                      

 

Вибір і обґрунтування обладнання і підйомно-транспортних

Засобів по переходах ткацького виробництва

 

В ході технологічного процесу на кожному переході формуються напівфабрикати у вигляді певного пакування (холст, таз зі стрічкою, котушка, початок з пряжею та ін.). Тому, враховуючи вид і розміри пакувань, їх вагу, кількість, довжину відстані, на яку слід перемістити продукцію, необхідно вибрати найбільш оптимальний вид транспортних засобів.

Розвантаження паків бавовни із залізничних вагонів і подача їх на центральний склад здійснюється за допомогою акумуляторних електронавантажувачів з вилочними захватами 4015М, та подальшим штабелюванням їх мостовим краном (кран-балкою).

Паки бавовни транспортуються зі складу до розпушувально-тіпального агрегату акумуляторним електронавантажувачем з вилочними захватами 4015М.

Розпушена та очищена бавовна у вигляді жмутків за допомогою пневмотранспорту потрапляє на тіпальні машини.

Холст з тіпальних машин транспортується до чесального відділу за допомогою підвісного ланцюгового конвеєру типу ЛХ-12 у колисках.

Стрічка в тазах надходить з чесального відділу до стрічкових машин  0-го переходу на візку-платформі за допомогою щілинного конвеєру.

Подача стрічки зі стрічкових машин до стрічкоз’єднувальних відбувається вручну. Далі холстик передається на гребенечесальні машини вручну. 

За допомогою щілинного конвеєру гребенечесальна стрічка на візках-платформах транспортується до стрічкових машин I-го переходу. А далі вручну передається на II-ий перехід стрічкових машин.

До рівничних машин стрічка в тазах потрапляє на візках-платформах за допомогою щілинного конвеєру. Котушки з рівницею у ящиках-контейнерах перевозяться на підлогових візках за допомогою електротягачів АТ-60 до прядильних машин.

На прядильних машинах пряжа намотується на патрони. Початки з пряжею у ящиках на візках-платформах транспортуються за допомогою електротягача АТ-60 на склад пряжі або у ткацький відділ.

Далі наводяться технічні характеристики обраних транспортних засобів, які представляються у вигляді таблиць [3].

 


Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 104.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...