Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення основних параметрів і кількості
Підвісних видів внутришньофабричного транспорту

Кран мостовий (кран-балка)

 

Продуктивність мостового крану:

 

, кг/год                          (7.1)

 

де Кван – коефіцієнт використання вантажопідйомності крану;

Кд – коефіцієнт використання крану за добу;

Тд – добовий фонд часу, год.;

Тц – тривалість транспортного циклу.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності крану:

 

,                                            (7.2)

 

де mван – маса вантажу, який підіймається (з тарою), кг.

Коефіцієнт використання крану за добу:

 

,                                              (7.3)

 

де n – число годин роботи за добу (беруть з виробничої програми).

Тривалість транспортного циклу:

 

,                                 (7.4)

 

де (1,1 ¸ 1,2) – коефіцієнт, який враховує втрати часу на розгін і гальмування крану;

tц – час, який необхідний для виконання однієї транспортної операції (визначається за довідниками), хв;

n – число транспортних операцій у циклі.

Необхідна кількість кранів:

 

,                                               (7.5)

 

де Пчас – об’єм переробки вантажів (годинний вантажопотік), кг.

До встановлення приймається кількість мостових кранів, яка дорівнює найближчому більшому цілому числу.

 

Електроталь

 

Продуктивність електроталі, коефіцієнт використання вантажопідйомності талі і добовий коефіцієнт використання талі визначаються за тими ж формулами, що й для мостового крану.

Тривалість транспортного циклу:

 

, хв            (7.6)

 

де l - довжина шляху перевезення снувального валика або ткацького навою (визначається за планом ткацького виробництва як середнє між максимальною і мінімальною довжиною шляху), м;

     V1 – швидкість переміщення з вантажем, м/хв;

     V2 – швидкість переміщення без вантажу (35 м/хв);

     Кд – добовий коефіцієнт використання талі;

      t1 – час зачеплення вантажу (1,2 хв);

      t2 – час розвантаження (0,2 хв);

      t3 – час зачеплення порожньої тари (1 хв);

      t4 – час відчеплення порожньої тари (0,1 хв);

      t5 – додатковий час (1 хв);

     h1, h2 – висота підйому і опускання вантажу, м;

     Vпід – швидкість підйому і опускання вантажу, м/хв.

Необхідна кількість талей може бути визначена за формулою для визначення кількості кранів (12) або за наступною формулою:

 

,                                      (7.7)

 

де Пгод – годинна потреба у напівфабрикатах, кг/год;

mпак – маса одного пакування, кг.

 

Електротягач підвісний

 

Всі техніко-економічні параметри роботи електротягача визначаються за тими ж формулами, що й для електроталей.

 

Підвісний ланцюговий конвеєр

 

Продуктивність ланцюгового конвеєра:

 

, кг/год                                        (7.8)

 

де Мзм – маса вантажу, який переміщується у зміну, кг;

Кз – коефіцієнт запасу продуктивності (1,2…1,5);

Тзм – тривалість зміни, год.

Швидкість підвісного конвеєра приймається згідно довідкової літератури і знаходиться в діапазоні від 6 до 16 м/хв.

Крок візків конвеєра:

 

, м                                    (7.9)

де m¢ - маса вантажу, який транспортується однією підвіскою, кг;

Тд – добовий фонд часу, год;

Мд – добовий вантажопотік, кг;

Vкон – швидкість конвеєру, кг/год.

Розрахункова величина кроку візка порівнюється з мінімально допустимою величиною, яка залежить від габаритних розмірів вантажу і кутів нахилу траси конвеєра.

Маса вантажу на одній підвісці:

 

,                                  (7.10)

 

де mп.т – маса одного пакування (з тарою), кг;

nпак – число пакувань у ящику (колисці);

mящ – маса ящика (колиски).

  
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 143.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...