Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вихідні дані для проектування
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

 

до виконання курсового проекту з дисципліни

 

«Підйомно-транспортні пристрої та засоби механізації»

 

 

для студентів ІV курсу

напряму підготовки 6.051601 – «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»

(за професійним спрямуванням «Прядіння натуральних і хімічних волокон»)

факультету технологій і дизайну

 

 

Херсон – 2013

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Підйомно-транспортні пристрої та засоби механізації» для студентів IV курсу напряму підготовки 6.051601 – «Технологія та дизайн текстильних матеріалів» (за професійним спрямуванням «Прядіння натуральних і хімічних волокон»)

Укладачі: к.т.н., доцент Закора О.В.

            к.т.н., доцент Горізонтова О.В.

 

Кількість сторінок – 33

 

 

Рецензент: к.т.н., доцент Расторгуєва М.Й.

 

Затверджено на засіданні кафедри ЕТДТ

Протокол від «____»_______________2013 року №______

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор

                                _____________________ (Прохорова І.А.)

 

 

Відповідальний за випуск: д.т.н., професор Прохорова І.А.

 

ВСТУП

 

Успішне рішення задач з підвищення продуктивності обладнання і раціонального використання трудових ресурсів в текстильній промисловості визначається рівнем розвитку механізації і автоматизації основних і допоміжних виробничих процесів, а саме підйомно-транспортних, вантажно-розвантажувальних і складських робіт. На кожному виробництві необхідно визначати основні напрямки удосконалення технології переміщення вантажів, при цьому виключати зайві, які не обумовлені виробничим процесом, перевезення вантажів, розробляти комплексну механізацію вантажно-розвантажувальних робіт з використанням сучасних транспортних засобів. Оптимізація маршрутів перевезення вантажів і транспортно-технологічних схем, введення технічно обґрунтованих норм часу на всі операції технологічного процесу переміщення вантажів є резервом підвищення продуктивності обладнання і праці і поліпшення загальної культури виробництва. Тому сучасний фахівець текстильної галузі повинен володіти методикою проектування транспортних технологій.

З цією метою до навчального плану  дисципліни «Підйомно-транспортні пристрої та засоби механізації» введено курсовий проект, виконання якого допоможе студентам набути знання, уміння і навички, необхідні при здійсненні власної виробничої діяльності, направленої на підвищення ефективності прядильного виробництва і конкурентоспроможності вітчизняних текстильних товарів на світовому ринку, чому в значній мірі сприяє розвиток транспортних технологій текстильного виробництва.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Тема курсового проекту: «Розробка комплексної механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт прядильного виробництва потужністю ... прядильних веретен для виготовлення пряжі лінійною щільністю … текс».

Курсовий проект з дисципліни «Підйомно-транспортні пристрої та засоби механізації» є складовою частиною техніко-економічного проектування текстильних виробництв, тому розрахунки основних розділів проекту базуються на індивідуальних вихідних даних, які беруться з курсового проекту з дисципліни «Основи проектування текстильного виробництва», яку студенти вивчали на протязі попереднього семестру.

 

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Курсовий проект складається з графічної частини і пояснювальної записки.

Графічна частина містить два креслення, які виконуються на листах формату А1. На першому листі розробляється план прядильного виробництва з урахуванням складських приміщень, транспортних магістралей і транспортуючих засобів. На другому листі представляється загальний вид транспортного засобу з позначенням габаритних розмірів і з додержанням масштабів.

Пояснювальна записка містить інженерні розрахунки і рішення питань, пов’язаних з проектуванням транспортної технології прядильного виробництва. Структура пояснювальної записки:

Титульний лист.

Завдання на курсове проектування.

Реферат.

Зміст.

Введення.

1. Вибір технологічного плану прядіння.

2. Вихідні дані для проектування.

3. Визначення складу і розмірів вантажопотоків.

4. Вибір і обґрунтування обладнання і підйомно-транспортних засобів за переходами прядильного виробництва.

5. Визначення параметрів складів та їх обладнання.

6. Визначення основних параметрів і кількості підлогового внутрішньофабричного транспорту.

7. Визначення основних параметрів і кількості підвісних видів внутрішньофабричного транспорту.

8. Характеристика транспортного засобу.

9. Техніка безпеки при виконанні транспортних робіт.

Заключення.

Список літератури.

Пояснювальна записка виконується на листах формату А4 з додержанням правил оформлення текстової документації [1]. Всі інженерні розрахунки рекомендується проводити з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

 

При виконанні графічної частини курсового проекту додержуються вимог, які пред’являються до оформлення  конструкторської документації [1].

1. План прядильного виробництва.

На плані прядильного виробництва, який розробляється за індивідуальним завданням в процесі виконання курсового проекту з дисципліни «Основи проектування текстильного виробництва» і виконується у масштабі 1:200 (в 1 см 2 м), позначаються складські приміщення, транспортні магістралі і транспортуючі засоби. Складські приміщення зображуються з додержанням площ, які розраховані, виходячи з об’ємів вантажів, які зберігаються на складах. Підвісний монорейковий шлях схематично позначається суцільною лінією. Шлях ланцюгового підвісного і підпільного конвеєрів позначаються штрих-пунктирною лінією, траєкторія руху підлогового транспорту по підрозділах прядильного виробництва позначається пунктирною лінією. Транспортні засоби, які обрані для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, зображуються умовними позначками, які представлені в Додатку 4.

На кресленні вказують основні параметри і габаритні розміри будівлі прядильного виробництва, розміри сітки колон, розміри технологічного обладнання і обладнання для збереження сировини і напівфабрикатів, відстані між обладнанням, розміри основних і допоміжних проїздів.

На листі приводять специфікацію транспортного обладнання і засобів з позначенням їх марки, кількості і потужності.

2. Загальний вид транспортного засобу.

На даному листі виконують загальний вид одного з транспортних засобів, який прийнятий для виконання відповідної транспортної операції в курсовому проекті.

 

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

 

Введення

 

У введенні розкривається сучасний стан розвитку комплексної механізації і автоматизації текстильної промисловості України, її основні задачі, проблеми і перспективи. Виходячи з цього необхідно обґрунтувати доцільність проектування транспортних технологій прядильного підприємства для виготовлення обраного асортименту пряжі.

 

Вибір технологічного плану прядіння

 

Обраний технологічний план прядіння повинен забезпечувати випуск пряжі високої якості з необхідними структурними властивостями при найбільш ефективному протіканні технологічних процесів. План прядіння представляється у вигляді схеми (приклад), яка представлена на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Технологічний план прядіння

 

Вихідні дані для проектування

 

Проектування підйомно-транспортних систем прядильного виробництва ведуть на базі даних про об’єм переробки бавовни фабрикою і маси напівфабрикатів на пакуваннях, значення яких розраховані у курсовому проекті з дисципліни «Основи проектування текстильного виробництва».

Маса бавовни у паках, яка потрапляє на центральний склад за добу, кг:

 

, кг                                       (2.1)

 

де  Qдпр – добова виробітка пряжі, кг;

   Хобр – кількість обратів, %;

   Впр – вихід пряжі із суміші, %.

Добова виробітка пряжі:

 

, кг                                       (2.2)

 

де Qпр – годинна виробітка пряжі, кг;

Чд – число робочих годин за добу (16 годин).

Маса бавовни з врахуванням відходів по всіх переходах прядильного виробництва, кг:

 

,                                             (2.3)

 

де W – відсоток виходу напівфабрикатів.

   Маса пряжі на початку, який знятий з веретена:

 

,                                                (2.4)

 

де V - об’єм пряжі, см3;

g - щільність намотування, г/см3.

Об’єм визначається за формулою Обуха І. Г.:

 

,                      (2.5)

 

де Н – підйом кільцевої планки, см;

 - діаметр кільця, см;

 - діаметр початка, см;

 - діаметр патрона, см.

За даними розрахунків заповнюються табл. 1 і табл. 2.

 

                                                                          Таблиця 1

                         Середньодобовий об’єм переробки бавовни                                                      

Технологічний процес Маса бавовни, яка поступає, кг Відходи, % Вихід напівфабри- кату, % Маса бавовни, яка виходить, кг
Зберігання (склад)        
Тіпання        
Чесання        
Стрічкоз’єднування        
Гребнечесання        
Складання і витягування        
Скручування, намотування        
Прядіння        

 

 

Таблиця 2

        Маса напівфабрикатів по переходах прядильного виробництва    

Назва переходу Вид напівфабрикату Маса напівфабрикату, кг
Тіпальний холст  
Чесальний чесальна стрічка  
Стрічкоз’єднувальний холстик  
Гребнечесальний гребенечесальна стрічка  
Стрічковий стрічка  
Рівничний рівниця  
Прядильний пряжа  

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 120.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...