Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Щілинний ланцюговий конвеєр
 

Продуктивність щільового конвеєра:

 

, кг/год                               (7.11)

 

де Vкон – швидкість конвеєра м/хв.;

m¢ – маса вантажу в одному візку, кг;

tвіз – крок візків (буксуючих упорів), м.

Швидкість щільового конвеєра приймається згідно довідкової літератури і знаходиться в діапазоні від 2 до 15 м/хв.

 

Характеристика транспортного засобу

 

В даному розділі надається короткий опис призначення, принципу дії, устрою основних конструктивних вузлів і механізмів, переваг і недоліків одного транспортного засобу за завданням викладача з числа тих, що прийняті для встановлення в курсовому проекті. При необхідності текст пояснюється схемами і рисунками з посиланням на другий лист графічної частини. Наприкінці описується приклад застосування транспортного засобу у розробленій комплексній системі механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт.

  
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 252.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...