Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Техніка безпеки при виконанні транспортних робіт
 

В даному розділі розробляється низка заходів щодо безпечного здійснення підйомно-транспортних і складських робіт на ткацькому виробництві. При цьому необхідно користуватися галузевими положеннями, довідниками, вимогами, які діють на підприємствах текстильної промисловості. Слід відмітити, що навіть абсолютне виконання цих вимог не звільняє проектувальника від пошуку додаткових заходів, які направлені на забезпечення безпечності і полегшення праці робітників.

Для руху цехового транспорту передбачаються проходи, проїзди і зазори безпеки, розміри яких визначаються в залежності від габаритних розмірів і швидкості руху транспортних засобів, габаритних розмірів вантажів, інтенсивності потоків людей і вантажів, габаритних розмірів робочих місць суміжного обладнання з врахуванням можливості суміщення (накладання) в окремих випадках смуг руху транспорту з іншими зонами.

Їздові шляхи, тяглові органи (ланцюг, канат), елементи натяжних і поворотних пристроїв (зірочки, блоки, роликові батареї, напрямні шини, троси і т. ін.) підвісних транспортних механізмів в місцях можливого руху людей повинні облаштовуватись на висоті не менше 2 м від підлоги до найбільш низько розташованої їх деталі.

Підвісні транспортні механізми повинні облаштовуватись таким чином, щоб їх підвіски, які несуть вантаж, як правило, не переміщувались над фіксованими робочими місцями (або зонами, де робочі знаходяться більше 50% робочого часу), над смугами руху підлогового транспорту і людей, а також над входами у суміжні приміщення і кабіни ліфтів.

Перетин трас підвісних засобів транспорту, а також перетин трас підлогового транспорту з лініями підвісних пристроїв рекомендується виконувати на різному рівні шляхом облаштування мостів, тунелів, передбачаючи у необхідних випадках огорожі.

Їздові шляхи підвісного транспорту і деталі кріплення цих шляхів до будівельних конструкцій споруд повинні бути розраховані на максимальне робоче навантаження транспортної лінії. Прогин рейки в середині прольоту допускається не більше 1:400.

Кузови підлогових засобів транспорту і вантажні підвіски підвісних транспортних пристроїв, які рухаються у цехових проходах на висоті до 2 м від підлоги, повинні мати обтічні зовнішні обриси (в плані) без різко виступаючих деталей, гострих кутів і кромок, особливо з торцевих боків.

Висота бортів кузова при відсутності в них відкидних дверей повинна бути не більше 1 м від підлоги. При необхідності допускається висота бортів кузова до 1,4 м від підлоги, але для зручності навантаження і розвантаження в його стінках повинні бути обладнані двері або весь кузов повинен повертатися на необхідний кут.

Швидкість руху електрокара, навантажувача або тягача повинна регулюватися, причому для руху в цехах і складах необхідна наявність ступенів регулювання, які забезпечують швидкість: один – не більше 3 км/год, другий – не більше 6 км/год.

Акумуляторні машини повинні бути обладнанні звуковим сигналом, надійним і ефективним в експлуатації. Сигнальний пристрій на машинах, які використовуються в шумних цехах, повинен мати акустичні характеристики, які дозволяють виразно розрізняти звук, який вони створюють, на фоні виробничого шуму.

Електропоїзди, які переміщуються на висоті менше 2 м до найбільш низько розташованої частини їх конструкції або вантажу, що транспортується, і без супроводу водія, повинні мати швидкість руху не більше 30 м/хв., а також забезпечуватись запобіжними пристроями для автоматичної зупинки при зустрічі з перепоною.

При супроводі водієм швидкість поїзда може бути 90 м/хв. при умові забезпечення його надійним гальмом і достатньо ефективним попереджувальним сигналом.

Швидкість руху ланцюгового конвеєра, підвіски якого переміщуються на висоті, яка не виключає можливість випадкового зіткнення людини з ними, або розвантаження якого здійснюється вручну без тяглового елемента (на ходу), не повинна перевищувати 15 м/хв.

Приводні станції конвеєрів рекомендується розміщувати в окремих приміщеннях, доступ до яких повинен бути можливий лише для кваліфікованого персоналу.

Швидкість руху підпільного конвеєра, вантажні візки якого переміщуються по цехових переходах і не мають запобіжних пристроїв для автоматичної зупинки при зустрічі з перепоною, не повинна перевищувати 15 м/хв. При наявності у візків таких пристроїв допускається швидкість руху конвеєра до 30 м/хв.

Межи транспортних смуг повинні бути позначені на підлозі добре помітними лініями завширшки 100 мм, які нанесені масляною фарбою, або за допомогою втоплених металевих кнопок-дисків діаметром 100 мм, які розташовані з інтервалом 300 мм між їх центрами.

Перетини транспортної смуги підвісних механізмів, які рухаються на висоті не менше 2 м від підлоги, зі смугою руху людей або зі смугою руху підлогового транспорту, обладнуються попереджувальними світловими сигналами, які автоматично вмикаються при наближенні підвіски до небезпечного місця. Конструкція, кількість і місце установлення сигнальних приладів (вид лампи, форма табло, колір скла, розмір шрифту, текст надпису, висота підвісу) повинні забезпечувати їх виразну (надійну) видимість і можливість прочитання тексту з відстані 5 м.

 

 

Заключення

 

У заключенні наводяться основні результати курсового проектування з представленням техніко-економічних показників роботи транспортних засобів і кількості встановленого транспортуючого обладнання, формулюються висновки і рекомендації з точки зору доцільності проектування обраної транспортної технології при будівництві текстильного підприємства.

 

 

Список літератури

 

1. Методичні вказівки до виконання курсових і дипломних проектів «Правила оформлення текстової і графічної документації» для студентів ІV і V курсів спеціальностей 091804 – «Технологія і дизайн тканин і трикотажу», 091803 – «Прядіння натуральних і хімічних волокон» / Прохорова І.А., Рязанова О.Ю., Домбровський А.Г., Закора О.В. – Херсон, ХНТУ, 2006. – 15 с.

2. Конспект лекцій з дисципліни «Підйомно-транспортні пристрої та засоби механізації» для студентів IV курсу напряму підготовки 6.051601 – «Технологія та дизайн текстильних матеріалів» (за професійним спрямуванням «Технологія та дизайн тканин», «Прядіння натуральних і хімічних волокон») / Закора О.В. – Херсон, ХНТУ, 2012. – 47.

3. Хайло В.С. и др. Справочник по механизации в текстильной и легкой промышленности, изд-во «Легкая индустрия», 1971, 392 с.

4. Никонов И.Я. Автоматизированный транспорт в текстильной промышленности (Пространственные монорельсовые дороги). – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 184 с.

5. Подъемно-транспортные устройства в текстильной промышленности / И.Я. Никонов, Е.Н. Мамцев, М.Н. Пахнов, А.И. Вощалкин. М.: Легпромбытиздат, 1987. – 224 с.

6. Плеханов Ф.М. и др. Механизация и автоматизация процессов в прядении и ткачестве / Ф.М.Плеханов, Е.Н.Житникова, А.Ф.Плеханов. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 128 с.

7. Миловидов Н.Н. Проектирование хлопкопрядильных фабрик. - М.: Легкая индустрия, 1981. – 340 с.

8. Защепкина

9. Защепкіна Н.М. Готування холсту. Книга перша. Теорія технології та устаткування прядильного виробництва: Підручник. – Херсон, Айлант. – 2006. – 240 с.

10. Справочник по хлопкопрядению / Широков В.П., Владимиров В.М., Полякова Д.А. и др. 5 изд, перераб. и доп. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1985. – 472 с.

11. Шмелев А.Н., Шишло К.С. Электрооборудование промышленных предприятий и установок текстильного производства. Учебник для средн. спец. учебн. заведений текстильной пром-сти. М., «Легкая индустрия», 1973. – 296 с.

12. Переработка химических волокон и нитей: Справочник / Под общ. ред. Б.А. Маркова и Н.Ф. Сурниной. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 744 с.

13. Кельберт Д.Л. Охрана труда в текстильной промышленности. Учебник для студентов вузов текстильной промышленности. Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Легкая индустрия», 1977. – 296 с.

ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Після виконання і оформлення курсового проекту згідно графіку курсового проектування студент захищає його на комісії, яка складається з викладачів кафедри і затверджується завідувачем кафедрою. При оцінюванні курсового проекту враховується уміння чітко, логічно і послідовно викласти власну точку зору на розглянуту виробничу проблему, уміння застосовувати отримані теоретичні знання для практичного використання при вирішенні конкретних задач з проектування транспортної технології прядильного виробництва, а також якість оформлення креслень і пояснювальної записки, їх відповідність вимогам стандартів і технічних умов. Критерії оцінювання курсового проекту відповідають вимогам вищої школи.

 

  
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 212.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...