Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІІ. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ
 

Нумар раздзела, тэмы, заняткаў

 

Назва раздзела, тэмы, заняткаў; пералік вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літаратура

Форма кантроля ведаў

лекцыі практычныя (семінарскія) заняткі лабараторныя заняткі кіруемая самастойная работа студэнтаў
1. Геаграфія як навука і вучэбная дысцыпліна (12) 4 6   2      
1.1. Геаграфія як навука
 1. Вызначэнне геаграфіі як навукі
 2. Аб’ект і прадмет геаграфіі
 3. Роля і месца геаграфіі ў сістэме сучасных навуковых ведаў
2       Кампьютарная прэзентацыя № 1 [4] [7] [14] [18] Самастойнай работа
1.2. Геаграфія як навука і вучэбная дысцыпліна
 1. Прычыны з’яўлення і разгалінавання навук. Сістэма сучасных навуковых ведаў
 2. Структура геаграфіі як навукі
 3. Мэта і задачы геаграфіі як вучэбнай дысцыпліны
  2       [4] [7] [14] [18] Рэферат
1.3. Структура геаграфічных ведаў
 1. Структура сучаснай геаграфіі
 2. Характарыстыка асноўных галін фізічнай і грамадскай геаграфіі
 3. Сувязі паміж геаграфічнымі навукамі
2       Кампьютарная прэзентацыя № 2, [4] [19]   Самастойнай работа
1.4. Структура геаграфічных ведаў
 1. Структура сучаснай геаграфіі і яе элементы
 2. Характарыстыка асноўных галін геаграфічнай навукі
 3. Сувязі паміж геаграфічнымі навукамі
  2       [4] [19]   Праверка выканання задання
1.5. Геаграфія як вучэбная дысцыпліна. Крыніцы ведаў па геаграфіі
 1. Мэты і задачы геаграфіі як вучэбнай дысцыпліны
 2. Асаблівасці выкладання геаграфіі ў навучальных установах розных краін свету
 3. Крыніцы ведаў па геаграфіі
  2     ВМК, картаграфічныя, даведачныя і інш выданні [14]   Праверка выканання задання
1.6. Геаграфія як вучэбная дысцыпліна 1. Сутнасць геаграфіі як вучэбнай дысцыпліны. 2. Месца геаграфічных ведаў у сучасных адукацыйных сістэмах розных краін. 3. Асаблівасці зместу геаграфічных ведаў на розных узроўнях адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь.       2   [14]   Тэставы кантроль
2. Гісторыя геаграфіі (18) 8 8   2      
2.1. Класічны перыяд ў развіцці геаграфічных ведаў
 1. Асноўныя падыходы да перыядызацыі гісторыі развіцця геаграфічных ведаў
 2. Сутнасць класічнага перыяду ў гісторыі развіцця геаграфічных ведаў
 3. Асаблівасці станаўлення геаграфіі як навукі ў сярэдзіне 17 ст.
2       Кампьютарная прэзентацыя № 2 [5] [6] [16] [18]   Самастойнай работа
2.2. Гісторыя станаўлення геаграфіі. Класічны перыяд ў развіцці геаграфічных ведаў
 1. Падыходы да перыядызацыі гісторыі развіцця геаграфічных ведаў
 2. Асноўныя рысы класічнага перыяду ў гісторыі развіцця геаграфічных ведаў
 3. Станаўленне геаграфіі як навукі ў сярэдзіне 17 ст.
  2     Вучэбныя дапаможнікі [5] [6] [16] [18 Праверка выканання задання
2.3. Пачатак новага перыяду ў развіцці геаграфічнай навукі
 1. Сутнасць новага перыяду ў развіцці геаграфічных ведаў
 2. Характарыстыка асноўных нацыянальных геаграфічных школ
 3. Дыферэнцыяцыя геаграфічнай навукі: адасабленне і асаблівасці развіцця фізічнай і грамадскай геаграфіі
2       Кампьютарная прэзентацыя № 3 [5] [16] [17] [18]   Самастойнай работа
2.4. Новы перяд ў развіцці геаграфічнай навукі
 1. Асаблівасці новага перыяду ў развіцці геаграфічных ведаў
 2. Асноўныя нацыянальныя геаграфічныя школы
 3. Дыферэнцыяцыя геаграфічнай навукі: адасабленне і асаблівасці развіцця фізічнай і грамадскай геаграфіі
  2     Геаграфічныя карты, вучэбныя дапаможнікі [5] [16] [17] [18]   Праверка выканання задання
2.5. Асноўныя напрамкі развіцця геаграфіі на Захадзе ў ХХ ст. (новы і сучасны перыяды)
 1. Палітычная і сацыяльна-эканамічная абумоўленасць развіцця геаграфічнай навукі на Захадзе ў ХХ ст.
 2. Характарыстыка асноўных напрамкаў развіцця геаграфічнай навукі на Захадзе
 3. Фарміраванне прыкладной геаграфічнай навукі
2       Кампьютарная прэзентацыя № 4     Самастойнай работа
2.6. Развіццё геаграфіі на Захадзе ў ХХ ст. (новы і сучасны перыяды)
 1. Асаблівасці развіцця геаграфічнай навукі на Захадзе ў ХХ ст.
 2. Характарыстыка галоўных напрамкаў развіцця геаграфічнай навукі на Захадзе
 3. Прыкладное значэнне геаграфічнай навукі
  2     Геаграфічныя карты, вучэбныя дапаможнікі [7] [16] [17] [24]   Праверка выканання задання
2.7. Развіццё геаграфіі ў Расіі і СССР
 1. Асаблівасці развіцця асноўных навуковых напрамкаў і школ, заснаваных у дарэвалюцыйны перыяд
 2. Характарыстыка асноўных навуковых школ у савецкай фізічнай і эканамічнай геаграфіі
 3. Гуманізацыяі сацыялагізацыя савецкай геаграфіі ў 70-80-я гады ХХ ст.
2       Кампьютарная прэзентацыя № 5, ВМК [7] [9] [18] [31]   Самастойная работа
2.8. Развіццё геаграфіі ў Расіі
 1. Развіццё расійскай геаграфіі у дарэвалюцыйны перыяд
 2. Асноўныя навуковыя школы ў савецкай фізічнай і эканамічнай геаграфіі
 3. Сацыялагізацыя савецкай геаграфіі ў 70-80-я гады ХХ ст.
  2     Геаграфічныя карты, вучэбныя дапаможнікі [7] [9] [18] [31]   Рэферат
2.9. Развіццё геаграфіі ў СССР
 1. Напрамкі геаграфічных даследаванняў, якія захаваліся ў савецкай геаграфіі з дарэвалюцыйнага часу.
 2. ўклад асобных навукоўцаў у развіцце савецкага ландшафтазнаўства.
 3. Галоўныя праблемы ў развіцці савецкай эканамічнай геаграфіі ў 20-30-я гады ХХ ст.
 4. Прычыны крызісных з’яў у развіцці савецкай і расійскай геаграфіі на пачатку ХХІ ст.
      2 Геаграфічныя карты, вучэбныя дапаможнікі [7] [9] [18] [31]   Тэставы кантроль
3. Метадалогія геаграфіі (6) 4 2          
3.1. Метадалогія як вучэнне аб прынцыпах пабудовы, формах і метадах пазнання аб’ектаў навукі
 1. Сутнасць метадалогіі геаграфіі
 2. Узроўні і структура метадалогіі геаграфіі
 3. Характарыстыка асноўных метадалагічных прынцыпаў геаграфіі
2       Кампьютарная прэзентацыя №6 [4] [7] [14] [19] Самастойная работа, рэферат
3.2. Метадалогія геаграфіі
 1. Паняцце аб навуковым падыходзе ў геаграфіі
 2. Паняцце аб навуковым метадзе ў геаграфіі
 3. Характарыстыка асноўных метадаў пазнання ў геаграфічнай навуцы
  2     Геаграфічныя карты, вучэбныя дапаможнікі [4] [7] [14] [19] Праверка выканання задання, субяседаванне
3.3. Падыходы і метады геаграфічнай навукі як элементы яе метадалогіі
 1. Паняцце аб навуковым падыходзе ў геаграфіі. Традыцыйныя і новыя падыходы
 2. Паняцце аб навуковым метадзе ў геаграфіі. Класіфікацыя метадаў.
 3. Характарыстыка асноўных метадаў пазнання ў геаграфічнай навуцы
2       Кампьютарная прэзентацыя №7 [4] [7] [14] [19] [34]   Самастойная работа
4. Фундаментальныя навуковыя паняцці, канцэпцыі, тэорыі, вучэнні геаграфіі (30) 12 10 8        
4.1. Структура навуковых ведаў у геаграфіі
 1. Вучэнні, канцэпцыі, тэорыі, катэгорыі (паняцці) як ключавыя элементы лагічнай структуры навуковых геаграфічных ведаў
 2. Суадносіны агульнанавуковых, агульнагеаграфічных і галінова-геаграфічных паняццяў, канцэпцый, тэорый, вучэнняў
2       Кампьютарная прэзентацыя №8 [14] [15] [17] [19]   Самастойнай работа
4.2. Асноўныя элементы структуры навуковых ведаў у геаграфіі
 1. Кключавыя элементы лагічнай структуры навуковых геаграфічных ведаў
 2. Гістарычныя асаблівасці распрацоўкі асноўных геаграфічных паняццяў
 3. Суадносіны агульнанавуковых, агульнагеаграфічных і галінова-геаграфічных паняццяў, канцэпцый, тэорый, вучэнняў
  2     Геаграфічныя карты, вучэбныя дапаможнікі [14] [15] [17] [19]   Праверка выканання задання
4.3. “Тэрыторыя” як ключавая катэгорыя геаграфічнай навукі
 1. Сутнасць паняцця “тэрыторыя” у геаграфічнай навуцы
 2. Фізіка-геаграфічныя якасці і ўласцівасці тэрыторыі
 3. Грамадска-геаграфічныя якасці і ўласцівасці тэрыторыі
2       Кампьютарная прэзентацыя №9, статыстычныя даведнікі, атласы [19] [37] [38] [39]   Самастойнай работа
4.4. Асаблівасці геаграфічнага вывучэння тэрыторыі
 1. Шырокая і вузкая трактоўка паняцця “тэрыторыя”
 2. Фізіка-геаграфічныя якасці і ўласцівасці тэрыторыі
 3. Грамадска-геаграфічныя якасці і ўласцівасці тэрыторыі
 4. Паняцце аб тэрытарыяльным комплксе і тэрытарыяльнай сістэме
  2     Геаграфічныя карты, атласы, вучэбныя дапаможнікі, статыстычныя даведнікі [19] [37] [38] [39]   Праверка выканання задання
4.5. Ацэнка гаспадарчай асвоенасці тэрыторыі
 1. Уяўленне аб гаспадарчай асвоенасці тэрыторыі і фактарах, якія яе абумоўліваюць
 2. Віды гаспадарчай асвоенасці тэрыторыі і паказчыкі, якія характарызуюць ступень іх праяўлення
    2   Атласы, статыстычныя даведнікі [19] [37] [38] [39]   Абарона справаздачы па лабараторнай рабоце
4.6. Асноўныя фізіка-геаграфічныя вучэнні, тэорыі, канцэпцыі
 1. Асноўныя палажэнні вучэння аб геаграфічнай абалонцы Зямлі
 2. Сутнасць вучэння аб геаграфічнай (прыроднай) занальнасці
 3. Вучэнне аб геаграфічным ландшафце
 4. Вучэнне аб прыродна-тэрытарыяльным комплексе
 5. Асноўныя палажэнні тэорыі фізіка-геаграфічнага раяніравання
4       Кампьютарная прэзентацыя №10 [11] [14] [32]   Самастойная работа
4.7. Асноўныя фізіка-геаграфічныя вучэнні, тэорыі, канцэпцыі
 1. Кампанентны і комплексны падыходы да геаграфічнага вывучэння прыроды
 2. Асноўныя палажэнні вучэння аб геаграфічнай абалонцы Зямлі
 3. Сутнасць вучэння аб геаграфічнай (прыроднай) занальнасці
 
  2     Вучэбныя дапаможнікі [11] [14] [32] Праверка выканання задання
4.8. Асноўныя грамадска-геаграфічныя вучэнні, тэорыі, канцэпцыі
 1. Вучэнне аб эканоміка-геаграфічным становішчы
 2. Вучэнне аб геаграфічным (тэрытарыяльным) падзеле працы
 3. Вучэнні і тэорыі аб размяшчэнні, тэрытарыяльнай структуры і тэрытарыяльнай арганізацыі гаспадаркі
 4. Вучэнне аб тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства
4       Кампьютарная прэзентацыя №10 [14] [20] [26] [30] [35] [36] Самастойная работа
4.9. Асноўныя грамадска-геаграфічныя вучэнні, тэорыі, канцэпцыі 1. Галіновы і сістэмна-комплексны падыходы да геаграфічнага вывучэння грамадства 2. Вучэнні і тэорыі аб размяшчэнні, тэрытарыяльнай структуры і тэрытарыяльнай арганізацыі гаспадаркі 3. Вучэнне аб тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства   2     Геаграфічныя карты, атласы, вучэбныя дапаможнікі [14] [20] [26] [30] [35] [36] Рэферат, праверка выканання задання
4.10. Вызначэнне месца тэрыторыі (вытворча-тэрытарыяльнага комплекса) ў геаграфічным падзеле працы (ГПП)
 1. Геаграфічны падзел працы як прасторавая форма грамадскага падзлу працы
 2. Прычыны і вынікі ГПП
 3. Вызначэнне геаграфічных якасцяў асобнай тэрыторыі і яе месца ў лакальным, міжраённым і міжнародным падзеле працы
    2   Геаграфічныя атласы, статыстычныя деведнікі [14] [19] [37] [38] [39]   Абарона справаздачы па лабараторнай рабоце
4.11. Агульнагеаграфічныя тэорыі, вучэнні і канцэпцыі
 1. Асноўныя палажэнні агунагеаграфічных вучэнняў аб біясферы і наасферы, прыродакарыстанні, сусветным акіяне і інш.
 2. Асноўныя палажэнні агульнагеаграфічных тэорый: геаграфічных ацэнак, раённай планіроўкі, геаграфічнага прагназавання і інш.
 3. Агульнагеаграфічныя навуковыя канцэпцыі: геаграфічнай экспертызы, праблемнага краіназнаўства, устойлівага развіцц і інш.
2       Кампьютарная прэзентацыя №11 [1] [10] [11] [25] [32]   Самастойная работа
4.12. Агульнагеаграфічныя тэорыі, вучэнні і канцэпцыі
 1. Гістарычныя асаблівасці фарміравання агульнагеаграфічных вучэнняў: аб біясферы і наасферы, прыродакарыстанні і інш.
 2. Сутнасць агульнагеаграфічных навуковых канцэпцый геаграфічнай экспертызы і праблемнага краіназнаўства
  2     Геаграфічныя карты, атласы, вучэбныя дапаможнікі [1] [10] [11] [25] [32]   Рэферат, праверка выканання задання
4.13. Вызначэнне ролі геаграфічнага становішча ў фарміраванні фізіка-геаграфічнага і грамадска-геаграфічнага вобліку тэрыторыі 1. Сутнасць паняццяў “геаграфічнае становішча”, “фізіка-геаграфічнае становішча”, “эканоміка-геаграфічнае становішча” 2. Асаблівасці ацэнкі асобных відаў геаграфічнага становішча 3. Вызначэнне агульных і своеасаблівых рысаў геаграфічнага становішча аб’ектаў фізічнай і грамадскай геаграфіі     2   Геаграфічныя атласы, статыстычныя даведнікі, калькулятары [14] [19] [37] [38] [39]   Абарона справаздачы па лабараторнай рабоце
4.14. Сутнасць і прынцыпы геаграфічнага раяніравання 1. Сутнасць паняццяў “раён”, “раёнаўтварэнне” і “раяніраванне” 2. Аснорўныя прыкметы фізіка-геаграфічнага і эканоміка-геаграфічнага раёна 3. Прынцыпы геаграфічнага раяніравання     2   Геаграфічныя атласы, статыстычныя даведнікі [14] [19] [26] [37] [38] [39] Абарона справаздачы па лабараторнай рабоце
5. Сучасныя тэндэнцыі развіцця геаграфіі (6) 2 4          
5.1. Сучасныя тэндэнцыі развіцця геаграфіі
 1. Гуманізацыя, сацыялагізацыя, экалагізацыя, эканамізацыя, матэматызацыя даследаванняў у галіне геаграфіі
 2. Фундаментальнае і прыкладное значэнне геаграфічных даследаванняў на сучасным этапе развіцця грамадства і ў перспектыве
 3. Інтэграцыйныя працэсы ў геаграфіі. Геаграфічная экспертыза і геаграфічны маніторынг.
2 4     Кампьютарная прэзентацыя №12, геаграфічныя навуковыя часопісы [10] [15] [18] [36]   Самастойная работа, праверка выканання задання
                 
6. Глабальныя праблемы чалавецтва і геаграфія (6) 2 2   2      
6.1. Глабальныя праблемы чалавецтва і геаграфія
 1. Сутнасць глабалізацыі як аб’ектыўнага працэса развіцця сучаснага грамадства
 2. Глабалізацыя працэсаў эканамічнага, сацыяльнага, палітычнага, культурнаг і духоўнага развіцця грамадства
 3. Задачы геаграфіі ў даследаванні глабальных дэмаграфічных, эканамічных, экалагічных, сацыяльных, палітычных і іншых праблем
2 2     Кампьютарная прэзентацыя №13 [1] [21] [22] [23] [27] [28]   Самастойная работа, праверка выканання задання
6.2. Вывучэнне адной з глабальных праблем сучаснасці і вызначэнне ролі геаграфічнай навукі ў яе даследаванні і вырашэнні       2 Геаграфічныя навуковыя часопісы, іншыя перыядычныя выданні [21] [22] [23] [27] [28] Рэферат
  Усяго (78) 32 32 8 6      Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 354.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...